ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ READING ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ St. MARK 94 CRANBURY ROAD RG30 2TA

2:00 μ.μ. 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αγαπητό Εκκλησίασμα και Φίλοι. Η Εκκλησία μας και η Κοινότητα σας χρειάζονται. Αυτή είναι μια ευκαιρία για να δείτε πώς λειτο​υργεί η κοινότητά μας και να εκφράσετε μερικές από τις ανησυχίες ή τις προτάσεις σας. Η θητεία όλων των εκλεγμένων επιτροπών τελειώνει στις 2 Δεκεμβρίου 2018 και θα μπορέσετε επίσης και να γίνεται και εσείς υποψήφιοι για μέλος της επιτροπής. Συγκεκριμένα ψάχνουμε για κάποιον που έχει βασικές λογιστικές γνώσεις για να βοηθήσει στην τήρηση των βιβλίων μας (ενημερώστε τον Πρόεδρο μας). Είναι προς το όφελος όλων μας να έχουμε μια δυνατή και ειδικότερα νεανική επιτροπή που σίγουρα θα φέρνουν νέες ιδέες για να προωθήσουν την Κοινότητα μας για πολλά χρόνια στο μέλλον.

NOTICE

OF ANNUAL GENERAL MEETING AND ELECTIONS

OF THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF READING TO BE HELD IN ST MARK’S CHURCH 94 CRANBURY ROAD READING RG30 2TA

AT 2.00 PM ON THE 2nd OF DECEMBER 2018 ​

Dear Parishioners and Friends. Your Church and Community Needs You. This is a perfect opportunity to see how our Community works and voice some of your concerns or suggestions. The term of all of the exciting elected committee ends on the 2nd of December 2018 and You will also be able to put your name forward to be elected as a committee member. In particular we are looking for someone with some basic accountancy knowledge to help with the keeping of our books (please inform our President). It is in all our interest to have a strong and in particular Yang committee to bring new ideas to move our Community forward for many years to come.

Welcome!

Welcome to the website of Prophet Elias Greek Orthodox Church in Reading, UK. The aim of this website is to inform you of the liturgies and events of the church and our community, and the activities of our committees and charities.

The Committee of Prophet Elias Greek Orthodox Church strives to support the community in all aspects of life and the continuation of the Greek and Orthodox heritage and values.

Please visit Announcements for all new Church news.

Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα τής Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Προφήτη Ηλία του Reading, Ηνωμένου Βασιλείου. Ο στόχος μας είναι η ενημέρωσει σας προς της λειτουργίες και υπηρεσίες της εκκλησίας και της Κοινότητας μας, καθώς και τις δραστηριότητες των επιτροπών μας.

Η Επιτροπή μας προσπαθεί με τη βοήθειά σας να στηρίξει την Κοινότητα μας και τη συνέχιση της Ελληνικής ορθόδοξης εκπαίδευσης, πολιτισμού και ηθικής.

Some of the services our church offers:

  • Greek Sunday School
  • Christenings
  • Weddings

Please ask if you require any special visits, we may be able to arrange them for you.

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει η εκκλησία μας:

  • Ελληνική Παιδική Σχολή
  • Βαπτίσεις
  • Γάμοι
  • Παρακαλώ ρωτήστε εάν χρειάζεστε οποιεσδήποτε ειδικές επισκέψεις.

Our Forums

Our Forums are for everyone to use to learn, discuss, and to inform other members of our community.

Please Register as a member and join in the discussions, we welcome your participation as a member of our growing community.

Please see the About Us page for more information and Like us on Facebook.

Τα Φόρουμ Μας

Τα Φόρουμ μας είνε για όλους, για να μάθουν, να συζητήσουν και να ενημερώσουν άλλα μέλη της κοινότητάς μας.

Παρακαλούμε να εγγραφείτε και να συμμετέχετε στις συζητήσεις ως μέλος της αναπτυσσόμενης κοινότητας μας.

Δείτε τη σελίδα About Us για περισσότερες πληροφορίες και κάνte μας "Like" στο Facebook.