3rd Sunday of Matthew

download as PDF

Κυριακή Γ΄Ματθαίου 28/06/2020

‘ Ἐάν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὃλον τό σῶμα σου φωτεινόν ἒσται’(Ματθ. στ΄, 22)

Λύχνος τοῦ σώματος στόν ἂνθρωπο εἶναι ὁ νοῦς. Ἂν λοιπόν ὁ νοῦς εἶναι καθαρός καί δέν εἶναι ὑποταγμένος στή δουλεία (σκλαβιά) τῶν κτισμάτων, τότε ὃλο τό σῶμα - ὃλη ἡ ὓπαρξη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φῶς.

Ἂν ὃμως ὁ νοῦς ἐγκαταλείψει τόν Θεό, τότε ὁ ἂνθρωπος προσκολλᾶται στήν ἁμαρτία καί ὁδηγεῖται στόν ψυχικό θάνατο. Ὁ Ὃσιος Παῒσιος, ὁ Ἁγιορείτης, ἒλεγε ὃτι ὁ Διάβολος δέν μπορεῖ νά βλάψει τόν ἂνθρωπο, ἀλλά μπορεῖ νά τοῦ βάλλει στό νοῦ μία ἰδέα, ὁπότε ὁ ἂνθρωπος, ἂν συγκατατεθεῖ, τότε σίγουρα ὁδηγεῖται στήν πτώση καί στήν ἁμαρτία.

Στίς ἡμέρες μας ἡ κακή χρήση τῆς τηλεόρασης, τοῦ διαδικτύου καί τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων πού ὑπάρχουν, ἀποτελοῦν σπουδαῖα μέσα, διά τῶν ὁποίων ὁ ἂνθρωπος ὁδηγεῖται στήν πλάνη καί στήν ἁμαρτία.

Τελικά μποροῦμε νά λυτρωθοῦμε ἀπό αὐτούς τούς πειρασμούς πού μᾶς ἀπειλοῦν; Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα εἶναι ἁπλῆ. Ναί, ἂν ἐνστερνισθοῦμε τό Πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καί μέ θερμή προσευχή, καί ταπεινό φρόνημα ἐργασθοῦμε τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς μας, ὁπότε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς οἱ χοϊκοί ἂνθρωποι, θα προχωρήσουμε πρός τή θέωση δηλαδή πρός τή σωτηρία μας. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


3rd Sunday of Matthew 28/06/2020

‘If your eye is sound, your whole body will be full of light.’ (Matthew 6:20)

The mind is the lamp of the body. So, if the mind is clean and is not submissive to work (slavery) of created things, then the whole body – the whole being of man is light.

But if the mind forsakes God, then man clings to sin that leads to spiritual death. Saint Paisios, the Athonite, used to say that the Devil is not able to hurt man, but can put an idea in his mind, so that if man consents then he is surely driven towards fall and sin.

These days, the wrong use of television, the internet and other electronic means form great means, through which man is led to error and sin.

Finally, can we be redeemed from all these temptations that threaten us? The answer to the question is simple. Yes, if we embrace the Spirit of the Church and with sincere prayer, and meek insight we work towards the cleansing of our heart, so that with the grace of God, we, created from dust, can move towards deification, in other words towards our salvation. Amen.

Fr Asterios

Sunday of the Holy Athonite Fathers

download as PDF

Κυριακή τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων

Ὁ ἱερός Συναξαριστής εὒστοχα σημειώνει ὃτι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία σήμερα τιμᾶ τούς Ὁσίους Ἁγιορείτας Πατέρας, διότι μετέβαλαν τόν Ἂθωνα ἀπό κατοικία ἀγρίων θηρίων, πού ἦταν, σέ τόπο ἀγρυπνίας, νηστείας και προσευχῆς.

Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἒκτισαν στόν Ἂθωνα Μοναστήρια, Σκῆτες, Κελλιά, Ἐρημητήρια καί τά ἐπάνδρωσαν μέ ψυχές πού ἀφιερώθηκαν στόν Ἃγιο Θεό.

Τό Ἃγιον Ὂρος ( Ἂθως ) εἶναι γνωστό καί ὡς ‘Περιβόλι τῆς Παναγίας’, ὃπου ἡμέρα καί νύκτα ὑμνεῖται ὁ Ἃγιος Τριαδικός Θεός, ἡ Κυρία Θεοτόκος καί ὃλοι γενικά οἱ Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά καί οἱ σύγχρονοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἀκολουθοῦν τόν βίο τῶν Ὁσίων Πατέρων τοῦ Ἂθωνα καί τήν ζωή τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, γι’ αὐτό καί ὀνομάζονται εὒοσμα κρίνα, ἂνθη τερπνά καί ἀγλαόκαρπα δένδρα, πού ἒκαναν τόν Τόπο τους νοητό Παράδεισο. Ἒτσι στόν Ἂθωνα καί στίς ἡμέρες μας ἠχοῦν ὓμνοι ἀγγελικοί καί οἱ Ἁγιορεῖτες μέ τόν ἁγιασμένο βίο τους ὁδηγοῦν τά πνευματικά τους παιδιά στήν ἐνάρετη ζωή.

Ἰδιαίτερη εὐλογία ἀποτελεῖ τό γεγονός ὃτι ἀξιοθήκαμε νά γνωρίσουμε καί στά χρόνια μας ὁρισμένους Ἁγιορεῖτες Πατέρες, τούς ὁποίους πρόσφατα ἡ Ἐκκλησία μας τούς κατέταξε στή χορεία τῶν Ὁσίων, ὃπως τόν π. Παῒσιο καί τόν π. Ἐφραίμ ἀπό τά Κατουνάκια.

Τέλος ἱκετεύουμε θερμά τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, παλαιούς καί νέους, νά πρεσβεύουν πάντοτε τόν Ἃγιο Θεό καί τήν Κυρία Θεοτόκο ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Sunday of the Holy Athonite Fathers

The Holy Synaxarion fittingly mentions that today the Holy Church honours the Holy Athonite Fathers, because they have transformed Mount Athos from wilderness where only wild beasts lived to a place of vigils, fasting and prayer.

The Athonite Fathers built on Mount Athos, Μonasteries, Cloisters, Cells, Hermitages, and filled them with souls dedicated to Holy God.

The Holy Mountain, (Athos) is also known as ‘The Garden of Panagia’ where day and night, the Holy Triune God is praised, as well as the Lady Theotokos and all the Saints of our Church.

But also the current Athonite Fathers follow the life of the Holy Fathers of Athos and the life of the Holy Angels, and it is for this reason they are called fragrant lilies, delightful blossoms and splendid fruit trees, that have made their Place into conceivable Paradise . So, it is in these days also at Athos resounding angelic hymns and so the Athonites with their holy life guide their spiritual children to virtuous life.

It is a special blessing and merit to have been able in our lifetime to meet some Athonite Fathers that our Church has recently placed in the group of Saints like Fr Paisios and Fr Ephraim from Katounakia.

Lastly, we kindly implore the Athonite Fathers, old and new, to always pray to Holy God and the Lady Theotokos for all of us. Amen.

Fr Asterios

Holy Pentecost and the Holy Spirit’s descent

download as PDF

Τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν σήμερον καί τήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιδημίαν

Ἀγαπητοί μου,

Ὑπάρχουν πιστοί Χριστιανοί πού πιστεύουν ὃτι ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας. Ἀλλ΄ὃμως ἡ Ἐκκλησία προϋπῆρχε τῆς Πεντηκοστῆς. Μάλιστα ὁ Ὃσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἀναφέρει ὃτι πρώτη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα (Πατήρ, Υἱός καί Ἃγιον Πνεῦμα), ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κοινωνία ἀγάπης καί μέγα Μυστήριο, πού ὁ χοϊκός ἂνθρωπος καλεῖται νά πρεσεγγίσει μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ φρόνημα ταπεινό καί καθαρή ἁπό τήν ἁμαρτία ζωή.

Ἂς πᾶμε λοιπόν κι ἐμεῖς ταπεινά προσκυνητές στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, μέ τήν Παναγία Μητέρα, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τά ἂλλα θεοφιλῆ πρόσωπα τῆς Συνάξεως καί ἂς ἱκετεύσουμε τόν Ἃγιο Θεό Πατέρα ν΄ἀποστείλει καί σε μᾶς τό Πανάγιο Πνεῦμα, ὣστε νά ὑποστοῦμε κι ἐμεῖς τή θεία ἀλλοίωση καί νά καταθέσουμε ταπεινά στόν Κόσμο τή Μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Today we celebrate Holy Pentecost and the Holy Spirit’s descent.

Dear Brethren

There are faithful Christians who believe that the day of Pentecost is the birthday of the Holy Church. However, the Church pre-existed Pentecost. In fact Saint Porphyrios the Kavsokalivite remarks that the first Church is the Holy Trinity (Father, Son and Holy Spirit), that comprises a communion of love and a great Mystery, that man who is made of dust is called to approach with the Grace of God, with meek wisdom and with a life that is pure from sin.

Let us then also go as humble pilgrims to the upper room of Jerusalem, with the Panagia Mother, the Holy Apostles and all the other god-loving people of the Assembly and let us implore Holy God the Father to send us too the Most Holy Spirit, so that we may also undergo the divine change and be able to give meekly to the World the Testimony of Jesus Christ. Amen.

Fr Asterios

A letter on Holy Communion

download as PDF

Ἀγαπητοί μου,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Μέ ἰδιαίτερη τιμή ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιά νά μοιρασθῶ τή στενοχώρια ὃλων σας, ἐπειδή οἱ ἐκκλησίες μας παραμένουν κλειστές καί στερούμεθα τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἳματος τοῦ Χριστοῦ μας.

Αὐτό πού συμβαίνει εἶναι πραγματικά πολύ λυπηρό, ἀλλά ἱκετεύουμε θερμά τόν Ἃγιο Θεό νά μᾶς δίνει ὑπομονή, γιά νά μποροῦμε νά σηκώνουμε τό βαρύ σταυρό τῆς στέρησης τῆς Θείας Κοινωνίας.

Ἐπ΄εὐκαιρίᾳ δηλώνω πώς ἀδυνατῶ νά κρύψω τή θλίψη μου, γιά ὃσα τηλεοπτικά μέσα στήν πατρίδα μας σχολιάζουν ἀρνητικά καί μέ περισσή ἀσέβεια τή Θεία Κοινωνία.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Θεία Κοινωνία (δηλαδή ὁ Χριστός) μεταδίδει ζωή καί ὂχι θάνατο, εἶναι χορηγός οὐρανίων εὐλογιῶν καί ὂχι μεταδότης ἰῶν. Διαφορετικά οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μετά ἀπό κάθε Θεία Λειτουργία καταλύουν τό ὑπόλοιπο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, θά ἦταν φορεῖς ποικίλων μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν, ἀφοῦ δέν ἀποκλείουν κανέναν νά προσέλθει καί νά κοινωνήσει τά Ἂχραντα Μυστήρια.

Μέ τό καλό ν’ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες μας καί τότε ἐλᾶτε ὃλοι σας, γιά νά κοινωνήσετε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ ‘εἰς ἂφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον.’ Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

Sunday of the Holy 318 god-inspired Fathers of the 1st Oecumenical Council of Nicaea

download as PDF

Κυριακή τῶν Ἁγίων Τριακοσίων δέκα ὀκτώ θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ἀγαπητοί μου,

Ὁ ἂνθρωπος εἶναι τό μόνο δημιούργημα στή Γῆ, πού ἒχει πλασθεῖ ‘κατ΄εἰκόνα’ καί ‘καθ΄ὁμοίωσιν’ Θεοῦ. Αὐτό τοῦ δίνει ἀνυπολόγιστη ἀξία καί τόν κάνει νά ἐπιθυμεῖ κατά ἓνα τρόπο μυστικό τήν ἓνωσή του μέ τόν Δημιουργό Θεό.

Ἀπό τήν ἂλλη μεριά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς διανοητικῆς ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀποτελεῖ ἀποκάλυψη ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ στό χοϊκό ἂνθρωπο, στόν ὁποῖο δίνει καί τή χάρη τῆς Θεώσεως.

Καί ἀκριβῶς στό ἱερό Εὐαγγέλιο σήμερα ὁ Ἰησοῦς Χριστός ζητάει ἀπό τόν Θεό Πατέρα ‘ἳνα ὦσιν ἓν καθώς καί ἡμεῖς’ δηλαδή νά γίνουν καί οἱ ἂνθρωποι ἓνα μέ τήν Παναγία Τριάδα. Ἀσύληπτη πραγματικά εὐλογία!

Τέλος εἶναι σημαντικό ὃτι οἱ Ἃγιοι Πατέρες τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τούς ὁποίους σήμερα τιμᾶ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας, ἀγωνίσθηκαν σκληρά γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀφοῦ προηγουμένως πέτυχαν τή Θέωση. Αὐτούς τούς Ἁγίους ἱκετεύουμε νά μᾶς στηρίζουν στήν πίστη καί νά ὁδηγοῦν τά βήματά μας στή Θέωση μέ τίς ἀκοίμητες πρεσβεῖές τους. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Sunday of the Holy Three hundred and eighteen god-inspired Fathers of the 1st Oecumenical Council of Nicaea

Dear Brethren

Man is the only creation on Earth that has been formed ‘in the image and likeness of God’. This gives man immeasurable worth that makes him yearn in a mysterious way to be united with the Creator God.

On the other side, knowledge of God is not the result of intellectual ability of man but comprises revelation from God to man who was created out of dust, to whom God also gives the grace of becoming Holy.

Indeed, in the Holy Gospel today Jesus Christ asks from God the Father ‘that they may be one, even as we are one’ in other words that men may become one with the Most Holy Trinity. Truly incomprehensible blessing!

Lastly it is important to say that, the Holy Fathers of the 1st Oecumenical Council, whom our Holy Church honours today, fought hard for the Orthodox Faith, having previously achieved Deification. We implore these Saints to support us in faith and to guide our steps towards Deification with their unending prayers. Amen.

Fr Asterios

Sunday of the Blind Man

download as PDF

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

(Ἰω. δ΄, 5-42)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε ὃτι Αὐτός εἶναι τό φῶς τοῦ Κόσμου. Ὁ ἲδιος μάλιστα ἒδωσε μέ θαυμαστό τρόπο καί τό φῶς στόν ἐκ γενετῆς τυφλό, ὃπως μᾶς εἶπε σήμερα τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

Ἀλλ΄ὃμως θά πρέπει νά σημειώσουμε ὃτι ἡ ἀναγνώριση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι θέμα εὐφυῒας ἢ μορφώσεως τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ὁ ἲδιος ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἂνθρωπο. Ἑπομένως ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ζήτημα νοητικῆς διεργασίας, ἀλλά ἡ εὐλογία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ στόν ἂνθρωπο.

Ὡστόσο ἀξίζει ἐδῶ νά προστεθεῖ ὃτι τό βασικό συστατικό τῆς θεοφιλοῦς ψυχῆς εἶναι ἡ ταπείνωση, ἐνῷ ὁ ἒγωισμός καί ἡ ὑπερηφάνεια ἀποτελοῦν τίς χειρότερες ἀρρώστειες τῆς ψυχῆς, οἱ ὁποῖες ἐμποδίζουν τόν ἂνθρωπο νά δεῖ τόν Θεό. Ἐπί πλέον ὁ ἂνθρωπος πού ζεῖ μέ ὑπερηφάνεια εἶναι φανερό ὃτι συνεργάζεται μέ τόν Πονηρό καί ὂχι μέ τόν Θεό!

Ἡ θεοπτία δηλαδή προϋποθέτει ψυχή καθαρή ἀπό τά πάθη, ἐνῷ ἡ ἀπολυτοποίηση τοῦ Λογικοῦ ὁδηγεῖ τόν ἂνθρωπο ὂχι στήν Ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά στήν πλάνη. Ἒτσι ἐξηγεῖται πώς ἒφθασαν στήν πλάνη καί τήν Αἳρεση πολλοί ἀδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν ὃτι θά βροῦν τόν Θεό μέ ὁδηγό τό στοχασμό καί τό διαλογισμό τους.

Ἐν κατακλεῖδι ὁ Ἰησοῦς Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἀποκαλύπτεται στόν ἂνθρωπο, ὃταν ὃμως αὐτός ζεῖ ταπεινά καί μέ καθαρή ζωή, ὁπότε καί γίνεται ἀποδέκτης οὐρανίων ἀποκαλύψεων. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Sunday of the Blind Man

(John 4: 5-42)

Jesus Christ has revealed to us that He is the light of the World. In a miraculous way He even gave sight to the man who was born blind, as we are told in today’s Holy Gospel.

But we must note that the acknowledgment of God is not a matter of intelligence nor of man’s education, because God is revealing Himself to man. Therefor knowledge of God is not a matter of intellectual process, but it is a blessing of the revelation of God to man.

As such, it is worth adding here that the basic element of a god-loving soul is humility, but selfishness and pride bring the worst diseases of the soul, which prevent man to see God. In addition, the man who is proud is collaborating with the Devil and not with God!

That is, divine vision presupposes a soul pure from passions, but man’s Logic leads not to the Truth, that is Christ but to fallacy. That is how many of our brothers have come to fallacy and Heresy, as they believed that they would find God by contemplation and meditation.

To end, Jesus Christ through His Church and the Sacred Mysteries reveals Himself to man, provided he lives a humble and pure life, who would then be able to receive heavenly revelations. Amen

Fr Asterios

Sunday of the Samaritan Woman

download as PDF

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Αὐτή τήν ἡμέρα ὣρισαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας νά διαβάζεται στούς Ἱεροῦς Ναούς ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀναφέρεται στή σωτήρια συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἁμαρτωλή Σαμαρείτιδα.

Ἀπό τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἓνα σημεῖο μόνον θά θίξουμε στό παρόν σημείωμα, δηλαδή ὃταν ὁ Ἰησοῦς κουρασμένος ἀπό τήν ὁδοιπορία καταμεσήμερο κάθεται δίπλα στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Καί ξαφνικά αὐτή τήν ὣρα ἒρχεται ἡ Σαμαρείτιδα νά πάρει νερό, ὁπότε βρίσκει τόν Ἰησοῦ Χριστό μόνο Του. Οἱ Μαθητές Του εἶχαν πάει ν΄ἀγοράσουν τρόφιμα. Ἂν οἱ μαθητές ἦταν παρόντες ἐκεῖ, ἡ ἲδια θά ἒφευγε ἂπρακτη, γιατί ἀπέφευγε τούς ἀνθρώπους καί γιά τόν λόγο αὐτό πήγαινε τέτοια ὣρα στό πηγάδι. Ἲσως ἡ ἁμαρτωλή ζωή της νά τήν ἐμπόδιζε.

Καί τώρα τό ἐρώτημα πού γεννᾶται εἶναι. Ἦταν τυχαία ἡ συνάντηση Ἰησοῦ - Σαμαρείτιδος; Τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο. Ὁ Χριστός γνώριζε τί θά συνέβαινε καί περίμενε, γιά νά τήν σώσει. Ὃπως ἀκριβῶς καί ἒγινε. Κι ἐκείνη δέχθηκε τή θεία Διδασκαλία καί ἀναδείχθηκε ἡ Ἰσαπόστολος Φωτεινή, ἡ ὁποία ἒζησε πλέον τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τή δίδαξε καί μαρτύρησε γιά τόν Χριστό μαζί μέ τά παιδιά της καί τά ἀδέλφια της ἐπί Νέρωνος (54-68).

Στό σημεῖο αὐτό ἐπιτρέψτε μου ἓνα μόνον σχόλιο. Κάποτε κι ἐμᾶς ὁ Χριστός μᾶς περίμενε, ὃπως τή Σαμαρείτιδα, καί μᾶς ἀποκάλυψε τήν Ἀλήθεια. Τό ἐρώτημα ὃμως εἶναι πῶς ἐμεῖς τήν ἀξιοποιήσαμε, ἂν τήν ζήσαμε κι ἂν δώσαμε τήν εὐκαιρία καί σέ ἂλλους νά τήν γνωρίσουν, γιατί ἡ Ἀλήθεια ἒχει πρόσωπο, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Ἒστω καί τώρα ὁ Κύριός περιμένει ἀπό τόν καθένα μας τήν σωτήρια ὁμολογία μας. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος

ΥΓ. Τό στόμιο τοῦ φρέατος Ἰακώβ σέ σχῆμα Σταυροῦ καί τόν λίθο πού κάθησε ὁ Χριστός τά μετέφερε ὁ Ἰουστινιανός στόν νάρθηκα τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.


Sunday of the Samaritan Woman

For this day, the Fathers of our Church have assigned as the Gospel reading in our Holy Temples the passage about the saving encounter of Jesus Christ with the sinful Samaritan woman.

From the Gospel reading we will touch only one point, that Jesus at midday, weary from walking sits next to Jacob’s well. And suddenly at this time a Samaritan woman comes to take water, where she finds Jesus Christ alone. His disciples had gone to buy food. If the disciples were present, she would have just left, because she was avoiding people and it was for this reason that she went to the well at that time. Maybe her sinful life was preventing her.

Now the question is this. Was the meeting between Jesus and the Samaritan random? Nothing is random. Christ knew what would happen and was waiting to save her. Which is precisely what happened. And she accepted the Divine Teaching and she became Equal to the Apostles Fotini, who went on to live the Orthodox faith, she taught it and testified about Christ together with her children and her siblings during Nero’s reign (54-68)

At this point permit me only one comment. Jesus waited for us also once, like the Samaritan woman and revealed the Truth to us. The question is if we made good use of it, if we lived by it and if we gave the opportunity to others, to know the truth because the Truth has a form, it is Jesus Christ.

It is never too late. Even now the Lord is waiting from each one of us, the testimony of our salvation. Amen.

Fr Asterios

P.S The spout of Jacob’s well, in the shape of a Cross and the stone that Jesus sat on was transferred by Justinian to the narthex of Saint Sophia, Constantinople.

Sunday of the Paralytic

download as PDF

Κυριακή τοῦ Παραλύτου

‘Κύριε, ἂνθρωπον οὐκ ἒχω’

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

Πολλές φορές στή ζωή προσπαθοῦμε νά λύσουμε τά προβλήματά μας, ἐπιστρατεύοντας ἱκανότητες καί χαρίσματα πού ἒχουμε ἢ ζητῶντας τή συνδρομή ἂλλων ἀνθρώπων. Ὁ Θεός ὃμως εἶναι δίπλα μας καί δέν ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά Του.

Ἀλλά τότε, ἀφοῦ ὁ Κύριος μᾶς βλέπει, γιατί δέν ἒρχεται ἀρωγός μας; Ἁπλά γιατί σέβεται τήν ἐλευθερία μας, τό αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ προῖκα τοῦ ‘κατ΄εἰκόνα’ καί ὁ Ἃγιος Θεός δέν προσπαθεῖ νά σώσει τόν ἂνθρωπο, ἂν ὁ ἲδιος δέν θέλει.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τόν Παραλυτικό πού ἀκούσαμε στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τόν ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἐρώτησε ‘θέλεις ὑγιής γενέσθαι΄; Καί ὃταν ἒλαβε τή συγκατάθεσή του ‘Κύριε ἂνθρωπον οὐκ ἒχω’, τότε σπεύδει καί τόν θεραπεύει ‘ἆρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει.’

Πολλές φορές συμβαίνει νά καταφεύγουμε κι ἐμεῖς στόν Θεό, γιά νά γίνει τό δικό μας θέλημα καί νά πραγματοποιηθεῖ τό δικό μας σχέδιο, ἐνῶ ξεχνοῦμε ὃτι ὁ Θεός ἲσως ἒχει γιά μᾶς ἓνα καλλίτερο σχέδιο ἀπό τό δικό μας.

Πῶς ὃμως ἑρμηνεύεται ὁ λόγος Τοῦ Χριστοῦ ‘αἰτεῖται καί δοθήσεται ὑμῖν’ ‘κρούετε καί ἀνοιγήσεται’; Δηλαδή, ζητᾶτε ἀπό Τόν Θεό καί θά σᾶς δώσει, χτυπᾶτε τήν πόρτα Του καί θά σᾶς ἀνοίξει; Βεβαίως νά ζητοὺμε ἀπό Τόν Θεό, ἀλλά μέ μία συμπλήρωση ‘ἐάν, Κύριε, εἶναι θέλημά Σου’. Καί νά γνωρίζουμε ὃτι ὃσο βαθαίνει ἡ σχέση μας μέ Τόν Θεό, καί γίνεται σχέση γνήσιας ἀγάπης, τόσο τό θέλημά μας θά ὑποχωρεῖ ἐμπρός σ’ ἐκεῖνο Τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί,

Τόν λόγο τοῦ Παραλυτικοῦ νά λέμε κι ἐμεῖς στόν Ἃγιο Θεό, ‘Κύριε, ἂνθρωπον οὐκ ἒχω’, ἀλλ’ ἒχω Ἐσένα βοηθό μου, ρύστη καί προστάτη, ὁπότε δέν μέ τρομάζουν οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματα, γιατί ἐμπιστεύομαι ὃλη τή ζωή μου σέ Σένα Χριστέ μου. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Sunday of the Paralytic

‘Lord, I have no one’

Dear Brothers and Sisters

Many times in life we try to solve our problems with our own abilities and gifts or asking for help from other people. God though, is besides us and yet we do not seek His help.

But since the Lord sees us why does He not help us? Simply because he respects our freedom, the autonomy of man, that is his inheritance ‘by image’ and Holy God does not try to save man, if he does not want to be saved.

This is precisely what happened with the Paralytic that we heard about in the Holy Gospel, in which the Lord asked ‘Do you want to be healed?‘ And when he received the consent ‘Lord I have no one’ He rushed to heal him ’rise take your mat and walk.’

Many times, we also turn to God, for our own will to be achieved and our own plan to be accomplished, whilst we forget that the Lord maybe has a better plan for us.

How then can the word of Christ be explained ‘ask and it will be given to you’ ‘knock and it will be opened to you.’ That is, ask God and He will provide, knock on His door and He will open it for you. Of course, we should ask God but with the addition ‘if Lord it is Your will.’ And to be aware that as our relationship with God deepens, and it becomes a relationship of genuine love, then our will becomes more like God’s will.

My Brothers

We should also say to Holy God as the Paralytic ‘Lord I have no one’ but I have You as my helper, deliverer and protector, so difficulties and problems do not scare me because I put all my trust in You, my Christ. Amen.

Fr Asterios

Sunday of the Myrrh-Bearing Women

download as PDF

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τιμῶνται δύο ὁμάδες μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ Κηδευτές καί οἱ Μυροφόρες Γυναῖκες. Καί οἱ δύο ἒχουν κάτι κοινό, τήν τόλμη πού πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τους γιά τόν Κύριο.

Οἱ Κηδευτές, Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαίας καί Νικόδημος ἐνταφίασαν τό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ἀφοῦ προηγουμένως τό ζήτησαν ἀπό τόν Πιλάτο. Ποιός δέν νοσταλγεῖ τήν πράξη τους, νά ἀποκαθηλώσουν ἀπό τόν Σταυρό τό ἂχραντο Σῶμα, νά τό καθαρίσουν ἀπό τά αἳματα, νά τό ἀλείψουν μέ ἀλόη καί σμύρνα καί νά τό τυλίξουν μέ σινδόνα καθαρή; Ἡ ἀποκαθήλωση εἶναι μία βουβή μυσταγωγία ἀξιοζήλευτη.

Ἀπό τήν ἂλλη μεριά οἱ Μυροφόρες ἒρχονται νύχτα στόν τάφο του Χριστοῦ, ἀτρόμητες καί ὠθούμενες ἀπό τήν ἀγάπη τους πρός τόν Διδάσκαλο. Καί ἀκριβώς γιά τήν ἀνδρεία τους αὐτή ἀξιώθηκαν νά λάβουν πρῶτες τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, τό ὁποῖο κατόπιν μετέφεραν παντοῦ.

Κι ἐμεῖς ὃλοι οἱ πιστοί, πού δέν εἲμαστε οὒτε Κηδευτές οὒτε Μυροφόροι, λαχταροῦμε νά δώσουμε στόν Ἰησοῦ τό δικό μας μύρο, δηλαδή νά Τοῦ προσφέρουμε τήν ταπεινή μας προσευχή καί τήν καθαρή ἁγιασμένη ζωή μας. Ἀμήν.

π. Ἀστέριος


Sunday of the Myrrh-Bearing Women

In today’s Gospel reading, two groups of Christ’s disciples are honoured, the Undertakers and the Myrrh-bearing women, and both groups have something in common, boldness that springs from their love for the Lord.

The Undertakers, Joseph of Arimathea and Nikodemus, buried the Body of Jesus, having previously requested to take the Body from Pilate. Who is not yearning for their action, to take down the Holy Body from the Cross, to wash the blood away, to anoint it with aloe and myrrh and to wrap it with a clean shroud? The Descent from the Cross is a silent enviable mysticism.

On the other side the Myrrh-bearing women, came to Christ’s tomb in the night, fearless and driven by their love towards the Teacher. Indeed because of their bravery, they were the first to receive the message of the Resurrection, which they then passed on everywhere.

And we, all believers who are neither Undertakers nor Myrrh-bearing people, we crave to give to Jesus our own myrrh, in other words to offer Him our humble prayer and our clean sanctified life. Amen.

Fr Asterios

<

Sunday Incredulity of Thomas

download as PDF

Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα

(Ἡ ψηλάφηση τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ)

Ἀδελφοί μου,

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μετά ἀπό τήν Ἀνάστασή Του, ἐμφανίστηκε σέ πολλούς, προκειμένου νά βεβαιωθοῦν γιά τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του.

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τόν Ἀπόστολο Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε τίς σχετικές ἐπιφυλάξεις του, ὁπότε, ἀφοῦ ψηλάφησε τά σημάδια πού ἂφησαν οἱ πληγές τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στό Σταυρό, ἀναφώνησε: Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου.

Ἀλλ’ὃμως ὁ Κύριός μας ἐπιτρέπει καί στόν καθένα μας νά Τόν ψηλαφοῦμε, ἀρκεῖ νά εἲμαστε καλοπροαίρετοι, ὃπως ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, καί νά παραμένουμε στήν Ἁγία Ἐκκλησία Του, πού εἶναι ἠ παράταση τῆς ζωῆς Του στόν Κόσμο.

Ἐπί πλέον ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν μᾶς δίνει μόνο τἠν εὐκαιρία τῆς ψηλάφησης, ἀλλά καί τήν εὐλογία τῆς Θείας Κοινωνίας, δηλαδή νά μεταλαμβάνουμε τό Πανάγιο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμά Του. Ἀσύληπτη γιά τόν ἂνθρωπο ἡ θεϊκή συγκατάβαση!

Τέλος ὁ Ἃγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἐπισημαίνει ὃτι ὃσοι ἀξιώθηκαν νά βλέπουν τό ἂκτιστο φῶς, πέτυχαν τήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ, ἒφθασαν στή Θέωση. Ἐμεῖς ὃμως πού δέν ἒχουμε ἐμπειρίες θεώσεως, ζοῦμε καθημερινά μέ τήν αἲσθηση τῆς ἀγάπης Του. Διφορετικά ἡ ζωή μας στή Γῆ θά ἦταν βάρος ἀσήκωτο.Τόν εὐγνωμονοῦμε γιά τίς εὐλογίες Του καί προσδοκοῦμε τή θέωση ὡς δῶρο καί ὂχι ὡς δικό μας κατόρθωμα.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.

Τόν ἱκετεύουμε νά κολοβώσει τίς ἡμέρες τῆς δοκιμασίας μέ τόν Κορωνοϊό καί νά μᾶς χαρίσει ἀνοικτές τίς Ἐκκλησίες μας.

Χριστός Ἀνέστη!

π. Ἀστέριος


Sunday after Easter

(The Incredulity of Saint Thomas the Apostle)

My Brothers and Sisters,

After His Resurrection, Jesus Christ, appeared to many so that they were certain of His Resurrection from the dead.

This is precisely what happened with Apostle Thomas, who had some doubts, but after he felt the scars from the wounds of Christ on the Cross he exclaimed: My Lord and my God.

Provided we are well-meaning, like Apostle Thomas, our Lord also allows each one of us to search Him, and to remain in His Holy Church, which is the extension of His life in the World.

Also, Jesus Christ not only gives us the opportunity to explore, but also the blessing of Holy Communion, that is to partake of His Most Holy Body and His Precious Blood. For man, this divine condescension is not perceivable.

Saint Gregory Palamas points that all who were able to see the uncreated light, achieved the experience of God, they reached Deification. However, we have no experience of deification and we live everyday with the feeling of His love. Differently, our lives here on earth would have been unbearable. We thank Him for His blessings, and we look for deification as a gift and not as our own achievement.

Jesus Christ is our Lord and our God.

We implore Him to stump out these challenging days of Coronavirus and grant us the gift of open Churches.

Christ is Risen

Fr Asterios

<

Easter Sunday 2020

download as PDF

Κυριακή τοῦ Πάσχα 2020

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

Χριστός Ἀνέστη

Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μέ αὐτόν τόν Πασχάλιο χαιρετισμό ἀπευθύνομαι σέ ὃλους, σφίγγω τά χέρια σας καί σᾶς καλῶ νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας κάτω ἀπό αὐτές τίς πρωτόγνωρες συνθῆκες πού ζοῦμε.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας μέ τό ἑόρτιο μήνυμά Του ὑπογραμμίζει τό βαθύτερο νόημα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου.

Ἀλλά καί ὁ ἐφημέριος Reading – Windsor ἒρχεται μέ τή σειρά του νά προσεγγίσει τό βαθύ θεολογικό νόημα πού ἐκφράζει ἡ Βυζαντινή εἰκόνα τῆς Ἀνάστασης.

Συγκεκριμένα ἀπεικονίζεται ἡ κάθοδος τοῦ Κυρίου στόν ἃδη. Πατάει ἐπάνω σέ δύο θυρόφυλλα σπασμένα, πού βρίσκονται ριγμένα κάτω σέ σχῆμα Χ. Τριγύρω ὑπάρχουν καρφιά, κλειδαριές, ἁλυσίδες καί ὃλα μαρτυροῦν τή δυναμική εἲσοδο στή φυλακή τοῦ ἃδη τοῦ νικητῆ τοῦ θανάτου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπί πλέον παρατηροῦμε ὃτι ὁ Ἀναστάς Κύριος, μέ τό πληγωμένο χέρι Του ἀπό τό καρφί τοῦ Σταυροῦ, πιάνει τόν Ἀδάμ (ἐκπρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητας) καί μέ βίαιη κίνηση τόν τραβάει ἒξω άπό τό μνῆμα. Δέν τόν πιάνει ὃμως ἀπό τήν παλάμη, ἀλλά ἀπό τόν καρπό, ἐνῷ ἡ παλάμη πέφτει πρός τά κάτω, ὡς ἀδύναμη πού εἶναι, διότι τό χέρι τοῦ Ἀδάμ εἶναι παράλυτο.

Παράλυτοι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὒα ἀπό τήν ἁμαρτία. Παράλυτοι καί ἐμεῖς γιά τόν ἲδιο λόγο. Ποιός θά μᾶς τραβήξει ἒξω ἀπό μνήματα τῆς κακίας, τῶν παθῶν, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου; Μόνον ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ἀδελφοί,

Δέν ὑπάρχουν ἂλλοι σωτῆρες, Ἓνας εἶναι ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας, ὁ Ὁποῖος μέ τό ἀναστημένο Χέρι Του, θά μᾶς σώσει, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά Τόν καλέσουμε στή ζωή μας.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί χαίρετε.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.

π. Ἀστέριος


Easter Sunday 2020

Dear Brothers and Sisters

Christ is Risen

Truly He is Risen

With this Easter Greeting, I address all of you, I hold your hands tight and I invite you to celebrate the Resurrection of our Lord, during these unprecedented times.

Our Archbishop with his celebratory message underlines the deeper meaning of the Resurrection of our Lord.

But the priest of Reading-Windsor in turn is discussing the deep theological meaning that is expressed in the Byzantine icon of the Resurrection.

Specifically, it illustrates the descent of the Lord to hades. He stands on two broken gates that are flung down in the shape of X. Around there are nails, locks, chains and all testify the powerful entrance to hades of the conqueror of death, Jesus Christ.

Furthermore, we notice that the Resurrected Lord with his wounded hand, form the nail on the Cross, takes Adam (who symbolises humanity) and with a sudden movement he pulls him out of the tomb. He doesn’t take him by the palm but by the wrist, as the hand is drooping, it is weak because Adam’s hand is paralysed.

Adam and Eve are paralysed because of their sin. We are also paralysed for the same reason. Who will pull us out of the tombs of wickedness, of passion, of transgression and of spiritual death? Only Jesus Christ.

Brothers and Sisters

There are no other saviours ‘There is only one Saviour and Redeemer, Who with His resurrected Hand will save us, provided we invite Him into our life.

Christ is Risen, brothers be joyful.

Many blessed years.

Fr Asterios

Greate and Holy Week

download as PDF

Μεγάλη Ἑβδομάδα 2020

Ἀγαπητοί μου,

Εἲμαστε μέ κλειστές τίς Ἐκκλησίες, χωρίς Ἱερές Ἀκολουθίες, Θεῖες Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, χωρίς τίποτε. Τί ἰός ἦταν αὐτός πού μᾶς διέλυσε κυριολεκτικά;

Ποιός φανταζόταν ὃτι θά φθάναμε ἐδῶ πού φθάσαμε.

Διαισθάνεσθε τό πανηγύρι του Πονηροῦ. Ἒχει τήν ἐντύπωση πώς τά κατάφερε νά μᾶς ἐξοντώσει καί πνευματικά, νά μᾶς κρατήσει μακριά ἀπό τά δρώμενα τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδας καί τῆς Ἀναστάσεως. Νιώθει ἒτσι ὁ Πονηρός ὃτι εἶναι παντοδύναμος, ἂν καί γνωρίζει ὃτι δέν εἶναι. Αἰσθάνεται ὡς παντογνώστης, ἐνῷ ἀπό τά πράγματα βεβαιώνεται ὃτι πολλά γνωρίζει, ἀλλά Ἂλλος εἶναι ὁ Παντογνώστης, ὁ Κύριος δηλαδή τῆς δόξης καί τοῦ Κόσμου.

Ἀδελφοί,

Περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες καί ὃλα δείχνουν πώς κάνουμε κάποιες ὑποχωρήσεις. Ἀλλ’ὃμως καί ἡ ὑποχώρηση στό πεδίο τῆς μάχης εἶναι μία εὐφυής τακτική.

Δέν θά χαίρεται γιά πολύ ἀκόμη ὁ Πονηρός, γιατί σύντομα θά ἒρθει ἡ ἡμέρα μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή ὃλων καί θά βρεθοῦμε ξανά στίς ταπεινές Ἐκκλησίες μας, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Ἃγιο Θεό γιά τήν εὐλογία πού θά μᾶς δώσει, ἀλλά καί γιά νά τοῦ ποῦμε ταπεινά:

Κύριέ μας σέ πικράναμε πολύ μέ τήν ψυχρή καρδιά μας, στήν ὁποία χώρεσαν πολλά, ἐκτός ἀπό Σένα. Ἢσουν ὁ μεγάλος ἀπών.

Μετανοοῦμε ὃμως γιά τίς ἐπιλογές μας αὐτές καί τώρα τρέχουμε στή σκέψη καί στήν προστασία Σου. Μή μᾶς ἐγκαταλείπεις, ἀλλά ἒλα καί πάλι στήν καρδιά καί στή ζωή μας, γιά ν΄ἀναστηθεῖ ἡ ψυχή μας.

Ἀναγκαστικά ἐφέτος, Κύριε, Σ΄ἀφήνουμε μόνο πάνω στόν Σταυρό καί θ΄ἀπουσιάσουμε ἀπό τή λαμπροφόρο Ἀνάστασή Σου, θά εἲμαστε ὃμως νοερά παρόντες, δακρύρροοι, καί στόν Γολγοθᾶ καί στόν κενό τάφο Σου.

Κύριε, συγχώρησέ μας. Σοῦ ὀφείλουμε πολλά ἢ καλλίτερα σοῦ ὀφείλουμε τά πάντα, ὃ,τι ἒχουμε, καί δέν τό ξεχνοῦμε καί Σέ ἱκετεύουμε νά μᾶς δώσεις τήν εὐκαιρία, ὃταν Ἐσύ κρίνεις, γιά νά Σοῦ ἐκφράσουμε τόν πλοῦτο τῶν αἰσθημάτων μας γιά τήν Σταυρική Σου θυσία, τήν ἒνδοξη Ἀνάστασή Σου καί τήν Ἁγία Ἐκκλησία πού μᾶς χάρισες, Ἀμήν.

Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα

καί καλή Ἀνάσταση

π. Ἀστέριος

<

To our Theotokos

download as PDF

Στήν Παναγιά μας

Στήν κορυφή τῆς οὐράνιας Ἱεραρχίας καί πάνω ἀπό τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας βρίσκεται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ‘ἡ ὂντως ἁγνή μετά Θεόν ὑπέρ ἃπαντας’, ὃπως γράφει ὁ Ἱερός Δαμασκηνός.

Ἀλλά καί ὁ μεγάλος Θεοτοκόφιλος Ὃσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐπισημαίνει ὃτι οἱ Ἀσματογράφοι τῆς Ἐκκλησίας μας προσφέρουν στήν Κυρία Θεοτόκο σέ κάθε ἀσματικό Κανόνα τους τόν τελευταῖο ὓμνο. Μάλιστα ὁ ἲδιος Ὃσιος παραθέτει στό μνημειῶδες ἒργο του ‘Θεοτοκάριο’ 62 Ὑμνολογικούς Κανόνες, ἒργα πολύ ἀξιόλογων ὑμνογράφων, τούς ὁποίους ὁ ἱερός Πατήρ τούς χαρακτηρίζει ὡς ἑξῆς:

 • Ἃγιος Ἀνδρέας Κρήτης, ὁ ἀρχηγός τῶν μελωδῶν ἁπάντων καί κύκνος τῆς Ἐκκλησίας,
 • Ὃσιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ λιγυρόφωνος, ἡ μουσικωτάτη καί γλυκύφωνος τοῦ Χριστοῦ ἀηδών.
 • Θεοφάνης Νικαίας, ὁ Γραπτός, ὁ ἡδύλαλος (γλυκύφωνος) καί ὠδικώτατος Κόσσυφος (κότσυφας).
 • Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος, ἡ πολύφωνος καί τορόφωνος (διαπεραστική) τῶν πιστῶν χελιδών.
 • Ἰωάννης Εὐχαῒτων, ὁ μελίφωνος καί θελκτήριος Σειρήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
 • Μητροφάνης Σμύρνης, ὁ εὒλαλος τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεκτρυών.
 • Θεόδωρος Στουδίτης, ὁ μουσικός τέττιξ (τζίτζικας) τῶν Ὀρθοδόξων.
 • Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ κωτίλος (πολύφθογγος) καί ὠδικός ὂρνις (πτηνό) τῆς Ἐκκλησίας.
 • Γεώργιος Νικομηδείας, ἡ εὒηχος κιθάρα καί καλλικέλαδος.
 • Θεόκτιστος Στουδίτης, τό δεκάχορδον ψαλτήριον.
 • Παῦλος ὁ Ἀμορίου, ἡ λυγηρά (διαπεραστική) Λύρα τοῦ Πνεύματος.
 • Νικόλαος Κατασκεπηνός, ἡ πνευματική κινύρα (κιθάρα) καί ἐναρμόνιος.
 • Ἀθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως, τό Ἱερόν καί Ἠχολογικόν Τύμπανον.
 • Καλλίνικος Ἡρακλείας, ὁ ποιμενικός αὐλός (φλογέρα) καί γλυκύτατος.
 • Μανουήλ ὁ Ρήτωρ, τό ἀλαλακτικόν Κύμβαλον.
 • Θέκλα, ἡ γλυκυτάτη Ἠχώ.
 • Ἀσφαλῶς καί ἂλλοι πολλοί ὑμνογράφοι πρό τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου καί μετά ἀπό αὐτόν καί μέχρι σήμερα ἒγραψαν καί γράφουν Ὓμνους καί Ἱερές Ἀκολουθίες μέ τό χάρισμα πού τούς ἒδωσε ὁ Ἃγιος Θεός, ἀντάξιους τῆς Παναγίας μορφῆς Της.

  Ἐμεῖς ὃμως δυστυχῶς τήν περίοδο αὐτή δέν μπορέσαμε νά Τήν τιμήσουμε δεόντως, ἀφοῦ δέν τελέσαμε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν Της, Ἱερές Ἀγρυπνίες κ.ἂ. Λυπούμεθα γι’αυτή τήν ἀκούσια παράλειψή μας, καί ἐπιφυλλασσόμεθα στό ἐγγύς μέλλον νά Τῆς ἀποδώσουμε μέ τό παραπάνω τό χρέος μας.

  Καί τώρα τί νά κάνουμε; Νά τῆς δώσουμε αὐτό πού ἒχουμε, αὐτό πού μποροῦμε. Δηλαδή τήν ἁμαρτωλή μας τήν καρδιά καί τήν θερμή προσευχή μας:

  Ὑπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

  π. Ἀστέριος

  Letter from Father Asterios

  download as PDF

  Ἀγαπητοί Ἀδελφοί- Ἐνορίτες τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Προφήτη Ἠλία καί Ἁγίου Ἀνδρέα Windsor,

  Χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

  Μέ συνοχή καρδίας ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά μοιραστῶ τόν πόνο ὃλων τῶν πιστῶν, ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στούς Ἱερούς Ναούς μας λόγῳ κορωνοϊοῦ.

  Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὃτι ὁ Ἃγιος Θεός, ἀλλά καί οἱ Ἃγιοί μας εἶναι ἀνενδεεῖς, δηλαδή δέν ἒχουν ἀνάγκη ἀπό τίς Θεῖες Λειτουργίες πού ἐμεῖς (Κλῆρος καί Λαός) τελοῦμε. Ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπό αὐτἐς ἒχουμε ἐμεῖς, γιά νά κοινωνοῦμε τό Τίμιο Σῶμα καί τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου. Αὐτά μᾶς τρέφουν καί μᾶς ἐνδυναμώνουν στή ζωή, ἡ ὁποία εἶναι γεμάτη δυσκολίες, παγίδες καί πειρασμούς.

  Τί θά κάνουμε λοιπόν; Ἀδελφοί, θερμά νά προσευχηθοῦμε νά κολοβώσει ὁ Κύριος τή δοκιμασία, νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς δώσει καί πάλι τήν εὐλογία τῆς Θείας Κοινωνίας, χωρίς τήν ὁποία νιώθουμε παντελῶς άδύναμοι καί ἀνίσχυροι.

  Ἐπί πλέον ἀντιλαμβάνομαι τό μαρτύριο πού ὃλοι ζοῦμε μέ κλειστές τίς Ἐκκλησίες μας. Στερηθήκαμε τίς Προηγιασμένες, τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας, τίς Θεῖες Λειτουργίες τῆς Κυριακῆς καί ἂλλες πνευματικές εὐκαιρίες.

  Ἀδελφοί,

  Ἂς εὐχηθοῦμε καί θερμά ἂς προσευχηθοῦμε κάτι νά ἀλλάξει τήν Μεγάλη Ἑβδομαδα, γιά νά μπορέσουμε νά συμπορευθοῦμε μέ τόν Κύριό μας στόν Γολγοθᾶ καί στήν λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του. Ἀμήν.

  π. Ἀστέριος

  Beloved Brothers, Parishioners of the Holy Churches of St Prophet Elia and St Andrew, Windsor.

  Greetings in the Lord

  It is with great sorrow in my heart that I am sending this message to you, in order to share with you the pain of all believers, that we are not able celebrate the Divine Liturgy in our Holy Churches because of the coronavirus.

  Of course, you know that our Holy God as well as our Saints are in want of nothing, they have no need for the Divine Liturgies that we (Clergy and People) celebrate. We are the ones that have the upmost need to participate, so that we can take communion of the Precious Body and the All Most Holy Blood of our Lord. This is the nourishment and strength to our lives, which are full of difficulties, traps and temptations. What then can we do? Brothers, we must pray fervently for our Lord to stump out this trial, to forgive our transgressions and to give us once again the blessing of Holy Communion, with out which we feel completely weak and helpless.

  In addition, I appreciate the sacrifice that we are all going through with the Churches being closed. We have been deprived of the Presanctified Liturgies, the Holy Services of the Salutations to Panagia, the Holy Liturgies on Sundays and other spiritual gatherings.

  My Brothers

  Let us fervently pray that something will change for Holy Week, so that we can go together with our Lord to Calvary and to His glorious Resurrection.

  Amen

  Fr Asterios

  Sermon from Father Asterios

  5th Sunday of Lent

  Δ΄Κυριακή Νηστειῶν

  (29η Μαρτίου 2020)

  Μνείαν ποιούμεθα Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος καί Ἁγίου Θεωνᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

  Δέν γνωρίζουμε πῶς ἀκριβῶς ἐνεργεῖ ὁ Ἃγιος Θεός, γιά νά μᾶς καταρτίσει καί νά μᾶς σώσει. Πάντως τό κάνει μέ τρόπους θαυμαστούς!

  Σήμερα πού ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος συνειδητοποιοῦμε πώς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νά διασωθεῖ ἡ ‘Κλίμακά’ του, δηλαδή τό βιβλίο του, γιά νά τό μελετοῦμε καί νά ἀνεβαίνουμε μέ τά σκαλοπάτια τῆς Κλίμακας τίς ἀρετές πού μνημονεύονται καί οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν μέ ἀσφάλεια στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

  Λεπτομέρειες ἀπό τή ζωή τοῦ Ὁσίου δέν γνωρίζουμε, γιατί οἱ Ἃγιοι ἀποφεύγουν νά ἀφήνουν προσωπικά τους στοιχεῖα, γιά λόγους ταπεινοῦ φρονήματος.

  Συγχρόνως ὃμως τιμοῦμε καί τόν Ἃγιο Θεωνᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, τοῦ ὁποίου τό ἱερό Λείψανο φυλάσσεται στήν Πατριαρχική Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, τῆς Φαρμακολυτρίας, πλησίον τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

  Εὐγνωμονοῦμε τόν Ὃσιο Ἰωάννη γιά τήν ‘Κλίμακα’ πού μᾶς ἂφησε, διότι μποροῦμε νά τήν μελετοῦμε καί στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ νά ἀνεβαίνουμε βῆμα, βῆμα ἀπό τή Γῆ στόν Οὐρανό.

  Μεγάλη ὃμως τιμή ὀφείλουμε καί στόν Ἃγιο Θεωνᾶ, γιά τήν ἁγιασμένη ζωή του καί τό ἂφθαρτο ἱερό λείψανο πού μᾶς ἂφησε πρός ἁγιασμό μας.

  Ἐν κατακλεῖδι ἱκετεύουμε ἀμφότερους τοῦς Ἁγίους νά πρεσβεύουν ἀκοιμήτως τόν Κύριο ὑπέρ πάντων ἡμῶν, Ἀμήν.

  π. Ἀστέριος

  Sermon from Father Asterios

  Δ΄Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας

  (Παρασκευή 27η Μαρτίου 2020)


  Ἀγαπητοί Ἀδελφοί,

  Ὁ Ἀκάθιστος Ὓμνος εἶναι ὁ ὡραιότερος ὓμνος πού ἒχει γραφεῖ γιά τήν Κυρία Θεοτόκο. Πρόκειται ὃμως γιά ἒργο ἀγνώστου σέ μᾶς ὑμνογράφου, ὁ ὁποῖος ἀπέφυγε νά ἀφήσει τό ὂνομά του ἐκφράζοντας ἒτσι τό ταπεινό φρόνημά του καί τήν εὐλάβειά του στό πανάγιο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου. Ἀλλ’ ὃμως καί μεταγενέστεροι Ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα ἒγραψαν μέ τήν καρδιά τους κείμενα καί ὓμνους, προκειμένου νά τήν τιμήσουν,

  Μνημονεύω ἐξ αὐτῶν δύο Πατέρες:

  1. Ἃγιος Νεκτάριος Αἰγίνης:
   • ΄Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα
   • Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν
   • ἀκτίνων λαμπροτέρα
   • χαρά παρθενικῶν χορῶν
   • ἀγγέλων ὑπερτέρα
   • Προστάτις τῶν ἁμαρτωλῶν
   • ῥύστις πασχόντων, ἀσθενῶν
   • λιμήν χειμαζομένων
   • ἐλπίς ἀπελπισμένων΄
  2. Ἃγιος Γρηγόριος Παλαμάς:
   • ‘Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τά μεγαλεῖα σου, Θεοτόκε;
   • Να κάνει ἀκουστά ὃλα τά ἐγκώμιά σου;
   • Ἒγινες Θεομήτωρ, ἀφοῦ ἒκανες τόν Ἰησοῦ Υἱό τοῦ ἀνθρώπου
   • Καί τόν ἂνθρωπο υἱό τοῦ Θεοῦ (κατά χάριν)
   • Συμφιλίωσες τόν κόσμο μέ τόν Ποιητή τοῦ κόσμου
   • Μᾶς δίδαξες ὃτι ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ δέν προσγίνεται μέ τήν αἲσθηση καί τόν λογισμό, ἀλλά μέ κάθαρση τοῦ νοῦ καί μέθεξη τῆς Θείας Χάριτος καί ὃτι ἐντρυφοῦμε στά θεοειδῆ κάλλη, ὂχι μέ λογισμούς, ἀλλά μέ ἂϋλες ἐπαφές. ΄

  Σηκώνουμε τά χέρια ψηλά καί ἱκετεύουμε θερμά

  Ὑπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

  π. Ἀστέριος

  Sermon from Father Asterios

  Ἡ 25η Μαρτίου

  Εἶναι ἡ ἐθνική μας ἑορτή, γιατί λυτρώθηκε τό Γένος μας τό 1821 ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό. Γιά τόν λόγο αὐτό τιμοῦμε σήμερα δεόντως τούς ἀλησμόνητους νεκρούς μας πού ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν γιά τήν πατρίδα. Ἂς εἶναι αἰώνια ἡ μνήμη τους.

  Ἀλλ’ ὃμως ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί τιμᾶ το ἀσύληπτο κάλλος Της καί τήν μεγάλη προσφορά Της στό ἀνθρώπινο Γένος.

  Δέν παραλείπω νά σημειώσω ὃτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπορρίπτει τήν ὑπερβολή ‘ τῆς ἀσπιλου συλλήψεως τῆς Θεοτόκου’, ὃπως καί τήν πλάνη ἂλλων ἑτεροδόξων, οἱ ὁποῖοι παραθεωροῦν τήν τιμή στό Ἱερό Πρόσωπό Της. Ἡ ἲδια μάλιστα χωρίς νά τήν θεοποιεῖ τῆς ἀπονέμει τήν ὓψιστη τιμή μέ τήν ὑπέροχη ὑμνολογία, την Ἁγιοπατερική Διδασκαλία καί τήν Χριστιανική Τέχνη (Ναοί, ψηφιδωτά, Ἁγιογραφία κ.ἂ).

  Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ κεχαριτωμένη καί γι’ αὐτό τήν ἐπέλεξε ὁ Ἃγιος Θεός νά γίνει μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί νά τοῦ δανείσει τήν ἀνθρώπινη σάρκα, τήν ὁποία ἒλαβε, ἒσωσε καί τήν θέωσε.

  Ποῦ ὃμως ὀφείλεται τό μεγαλεῖο τῆς Γλυκειᾶς Παναγιᾶς;

  1. Στή μοναδική πίστη Της. Αὐτή προκύπτει ἀπό τόν λόγο Της στόν Ἂγγελο ‘ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου΄.
  2. Στή γνήσια ταπεινοφροσύνη Της, ἀφοῦ δέν ξιπάστηκε ἀπό την ἐπίσκεψη τοῦ Ἀγγέλου.
  3. Στήν ἀνεπανάληπτη καθαρότητα καί πραγματική ἀγάπη, ἡ ὁποία Τήν κατέστησε θλιβομένων χαρά, Χριστιανῶν Προστάτις, βακτηρία τυφλῶν, ὀρφανῶν βοηθός, νοσούντων ἰατρός.

  Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἂς στρέψουμε σήμερα τά ὂμματά μας στή Γλυκειά Μορφή Της κι ἂς τήν ἱκετεύσουμε γιά τήν πνευματική μας προκοπή, τήν οἰκογένειά μας, τήν Πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὃλο πού τόσο δοκιμάζεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν Κορωνοϊό!

  Ὑπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

  π. Ἀστέριος

  Sermon from Father Asterios

  Κορωνοϊός!

  Φοβερή δοκιμασία την οποία επέτρεψε ο Θεός, για να συνειδητοποιήσουμε πως ότι έχουμε (υλικά αγαθά, επιστήμες, γνώσεις, πλούτο, υγεία κτλ.) είναι δώρα δικά Του και πως οι άνθρωποι είμαστε ανίσχυροι και αδύναμοι, χωρίς τη δική Του Χάρι και Ευλογία.

  ‘Τί δε έχεις ο ουκ έλαβες, ειδέ και έλαβες τί καυχάσαι ως μη λαβών’ λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα δικό μας.

  Εμείς όμως οι άνθρωποι τί κάναμε; Ξεχάσαμε τον Άγιο Θεό και Πατέρα μας, τον εγκαταλείψαμε, οικειοποιηθήκαμε τις δωρεές Του και Του είπαμε χωρίς ντροπή: ‘Απόστα απ’ εμού, οδούς Σου ειδέναι ου βούλομαι’. Φύγε, Θεέ, από κοντά μου, δε θέλω να ξέρω του δρόμους Σου. Εγωισμός εωσφορικός και υπερηφάνεια δαιμονική!

  Έτσι ήρθε η συμφορά! Και τώρα τί κάνουμε;

  Αδελφοί μου,

  Ας γονατίσουμε, ας κλάψουμε για τις αμαρτίες μας με πνεύμα έμπρακτης μετάνοιας και ας πούμε στον Άγιο Θεό εκ μέσης ψυχής και καρδίας ‘ήμαρτον’, συγχώρησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας και δώσε μας την υγεία του σώματος και της ψυχής!

  Κύριε, εμείς, η άβυσσος της αμαρτωλότητος, καταφεύγουμε σε Σένα την άβυσσο του Θείου Ελέους και δακρύρροοι σε ικετεύουμε:

  ‘Μην εγκαταλείπεις εμάς και τον Κόσμο Σου όλον’.

  Με αγάπη Χριστού,

  π. Αστέριος